text-12

E-POSTERI

HRVATSKA ALZHEIMER ALIJANSA – DANAS BROJI 34 ČLANICE
CROATIAN ALZHEIMER ALLIANCE HAS TODAY 34 MEMBERS
NINOSLAV MIMICA, Marija Kušan Jukić

preuzmi poster u PDF formatu

DIJAGNOSTIČKA DILEMA – DEMENCIJA, PSIHOZA ILI NEŠTO TREĆE?
DIAGNOSTIC DILEMMA – DEMENTIA, PSYCHOSIS OR SOMETHING ELSE?
MARTA SKELIN, Aljoša Ugrin

preuzmi poster u PDF formatu

PRIMJENA ANTIEPILEPTIKA U LIJEČENJU AGRESIVNOSTI KOD PACIJENATA OBOLJELIH OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE
APPLICATION OF ANTIEPILEPTICS IN THE TREATMENT OF AGGRESSIVENESS IN SUBJECTS WITH ALZHEIMER’S DISEASE
TAMARA ČERVENJAK, Tamara Sabo, Damir Mulc, Dubravka Kalinić, Antonela Bazina Martinović

preuzmi poster u PDF formatu

POVEZANOST POLIMORFIZMA JEDNOG NUKLEOTIDA U GENIMA ZA MAOB I APOE U ALZHEIMEROVOJ BOLESTI
THE ASSOCIATION OF MAOB AND APOE SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS IN ALZHEIMER’S DISEASE
MIRJANA BABIĆ LEKO, Matea Nikolac Perković, Gordana Nedić Erjavec, Nataša Klepac, Dubravka Švob Štrac, Fran Borovečki, Nela Pivac, Patrick R. Hof, Goran Šimić

preuzmi poster u PDF formatu

PATOFIZIOLOŠKE PROMJENE GASTROINTESTINALNOG SUSTAVA U ŠTAKORSKOM MODELU SPORADIČNE ALZHEIMEROVE BOLESTI
PATHOPHYSIOLOGICAL CHANGES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN A RAT MODEL OF SPORADIC ALZHEIMER’S DISEASE
JAN HOMOLAK, Ana Babić Perhoč, Ana Knezović, Jelena Osmanović Barilar, Melita Šalković-Petrišić

preuzmi poster u PDF formatu

NEURODEGENERATIVNE PROMJENE U MOZGU ŠTAKORA IZAZVANE IZOFLURANOM I ŽELJEZO-DEKSTRANOM
NEURODEGENERATIVE CHANGES IN RAT BRAIN CAUSED BY ISOFLURANE AND IRON-DEXTRAN
NIKOLA LESAR, Dyana Odeh, Gordana Brozović, Nada Oršolić

preuzmi poster u PDF formatu

DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ ODREĐIVANJA BILJEGA Aβ42 i Aβ40 U PLAZMI
DIAGNOSTIC IMPORTANCE OF Aβ42 AND Aβ40 BIOMARKERS MEASUREMENT IN PLASMA
ANA TURČIĆ, Željka Vogrinc

preuzmi poster u PDF formatu

DHEA, DHEAS I BDNF – POTENCIJALNE TERAPIJSKE METE U ALZHEIMEROVOJ BOLESTI
DHEA, DHEAS AND BDNF – POTENTIAL THERAPEUTIC TARGETS IN ALZHEIMER’S DISEASE
BARBARA VUIĆ, Gordana Nedić Erjavec, Matea Nikolac Perković, Lucija Tudor, Marcela Konjevod, Nela Pivac, Julija Erhardt, Dubravka Švob Štrac

preuzmi poster u PDF formatu

ZNAČAJ PIJENJA ALKOHOLA U NASTANKU ALZHEIMEROVE BOLESTI
THE EFFECT OF ALCOHOL DRINKING ON THE DEVELOPMENT OF ALZHEIMER’S DISEASE
TVRTKO ŽARKO, Ivan Ćelić

preuzmi poster u PDF formatu

ULOGA NOVIH MEDIJA I INTERNETA U INFORMIRANJU O ALZHEIMEROVOJ BOLESTI
THE ROLE OF NEW MEDIA AND THE INTERNET IN INFORMING ABOUT ALZHEIMER’S DISEASE
SANDRA UZUN, Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Mirna Sisek Šprem, Mira Štengl Martinjak, Ninoslav Mimica

preuzmi poster u PDF formatu

KAKO JE KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE ZAVRŠILA U SPAMU
HOW THE VRAPČE PSYCHIATRY CLINIC ENDED IN SPAM
KREŠIMIR RADIĆ, Senka Repovečki, Marijana Hodak Ivanišević, Bosiljka Trobić, Ninoslav Mimica

preuzmi poster u PDF formatu

SOCIJALNI RADNIK U TIMU ZA LIJEČENJE OSOBA S DEMENCIJOM
SOCIAL WORKER IN THE TEAM FOR TREATMENT OF PERSONS WITH DEMENTIA
SANJA ĐAKOVIĆ PRIŠTOF, Marica Grbeš

preuzmi poster u PDF formatu

AKTIVNI U MIROVINI
RETIRED, BUT ACTIVE!
IVANKA GODIĆ

preuzmi poster u PDF formatu

AMBASADORI DOBROČINSTVA
CHARITY AMBASSADORS
LJERKA PAVKOVIĆ, Dunjica Karniš

preuzmi poster u PDF formatu

IZAZOVI U SKRBI O OBOLJELIMA OD ALZHEIMEROVE BOLESTI U DOBA PANDEMIJE COVID-19
CHALLENGES IN CARING FOR PERSONS WITH ALZHEIMER’S DISEASES DURING THE COVID-19 PANDEMIC
EVA ŠMIT, Marijana Čatić

preuzmi poster u PDF formatu

SUSTAVNA VAŽNOST OSNIVANJA STUDENTSKE SEKCIJE ZA PSIHIJATRIJU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
SYSTEMATIC IMPORTANCE OF ESTABLISHING THE STUDENT SECTION FOR PSYCHIATRY OF THE MEDICAL SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF ZAGREB
ELENA JELAVIĆ, Ena Janči, Vika Jantolek, Dražen Begić, Ninoslav Mimica

preuzmi poster u PDF formatu

ALZHEIMEROVA BOLEST U OBITELJI
ALZHEIMER’S DISEASE IN THE FAMILY
MARIJA MAGDALENA HRLIĆ, Jasminka Bektić Hodžić, Danijel Šoštar, Martina Fremec

preuzmi poster u PDF formatu

POSTUPANJE ZDRAVSTVENOG OSOBLJA PREMA OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
BEHAVIORS AND ATTITUDES OF HEALTCARE WORKERS TOWARD THE ELDERLY
SENKA REPOVEČKI, Krešimir Radić, Suzana Uzun, Jasminka Bektić Hodžić, Dubravka Kalinić, Marija Kušan Jukić, Ninoslav Mimica

preuzmi poster u PDF formatu

SPECIFIČNOSTI KOMUNIKACIJE PRI PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA OBOLJELIH OD ALZHEIMEROVE BOLESTI
SPECIFICITIES OF COMMUNICATION DURING THE IMPLEMENTATION OF HEALTH CARE FOR PATIENTS WITH ALZHEIMER’S DISEASE
DANIJEL ŠOŠTAR, Marija Magdalena Hrlić, Jasminka Bektić Hodžić

preuzmi poster u PDF formatu

REHABILITACIJA OSOBA S DEMENCIJOM OBOLJELIH OD COVID-19
REHABILITATION OF PEOPLE WITH DEMENTIA SUFFERING FROM COVID-19
BOJANA ŠOŠTARIĆ, Marijana Hodak Ivanišević

preuzmi poster u PDF formatu

SESTRINSKA SKRB DELIRANTNOG BOLESNIKA
NURSING CARE FOR A PATIENT WITH DELIRIUM
BOJANA ŠOŠTARIĆ, Marijana Hodak Ivanišević

preuzmi poster u PDF formatu

ALZHEIMEROVA BOLEST I OPSTRUKTIVNA APNEJA U SPAVANJU
ALZHEIMER’S DISEASE AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
DAMIR MULC, Tamara Sabo, Domagoj Vidović, Dubravka Kalinić

preuzmi poster u PDF formatu

NEFARMAKOLOŠKE METODE LIJEČENJA U BOLESNIKA S ALZHEIMEROVOM DEMENCIJOM
NON-PHARMACOLOGICAL TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH ALZHEIMER’S DISEASE
SANDRA UZUN, Oliver Kozumplik, Suzana Uzun, Ninoslav Mimica

preuzmi poster u PDF formatu

KOGNITIVNO PROPADANJE KAO POSLJEDICA SARS-CoV-2 INFEKCIJE
COGNITIVE DECLINE AS A RESULT OF SARS-CoV-2 INFECTION
ANTONELA BAZINA MARTINOVIĆ, Katarina Starčević, Dubravka Kalinić

preuzmi poster u PDF formatu

KOGNITIVNA REHABILITACIJA NAKON TRAUMATSKE OZLJEDE MOZGA
COGNITIVE REHABILITATION AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY
IVAN DUBROJA

preuzmi poster u PDF formatu

ALZHEIMEROVA BOLEST I COVID-19
ALZHEIMER’S DISEASE AND COVID-19
SANDRA UZUN, Oliver Kozumplik, Suzana Uzun, Ninoslav Mimica

preuzmi poster u PDF formatu

DELIRIJ U KARDIJALNOJ KIRURGIJI
DELIRIUM IN CARDIAC SURGERY
SANDRA UZUN, Željko Čolak, Suzana Uzun

preuzmi poster u PDF formatu

IZVANINSTITUCIONALNA SKRB POD NOVONASTALIM OKOLNOSTIMA PANDEMIJE
IZVANINSTITUCIONALNA SKRB POD NOVONASTALIM OKOLNOSTIMA PANDEMIJE
LINZENMAJER, Leopoldović, Kronstein

preuzmi poster u PDF formatu

PET SMJERNICA PREHRANE U PREVENCIJI ALZHEIMEROVE BOLESTI PREMA DIJETI MIND
PET SMJERNICA PREHRANE U PREVENCIJI ALZHEIMEROVE BOLESTI PREMA DIJETI MIND
MANUELA MALTARIĆ, Krunoslav Peter, Nada Tomasović Mrčela, Branko Kolarić

preuzmi poster u PDF formatu